Arassa pagta matalarynyň aýratynlyklary we ýuwmak usullary

Arassa pagtamataçig mal hökmünde pagtadan ýasalýar.Pagta tohumynyň süýüminden emele gelýär.Dünýäde iň köp ulanylýan egin-eşik süýümi diýip bileris.

Gigroskopiki häsiýet: adaty ýagdaýlarda pagta süýümi daş-töweregi atmosfera siňdirip biler, çyglylygy 8 ~ 10%, pagtanyň çyglylygy ýokarlansa, daş-töweregiň temperaturasy has ýokary bolsa, süýümdäki suwuň hemmesi bugar we dargaýar. mata suw deňagramlylygyny saklar ýaly, pagta süýümi gowy gigroskopiki häsiýete eýe bolup, adamlary rahat duýýar.

Atylylygy tygşytlamak: pagta süýümi ýylylygyň we elektrik energiýasynyň erbet geçirijisi bolany üçin, ýylylyk geçirijilik koeffisiýenti gaty pes we pagta süýüminiň gözenekli, ýokary çeýeligi artykmaçlyklary sebäpli süýümleriň arasynda köp howa saklanyp bilner, howa ýylylygy we elektrik toguny erbet geçiriji, şonuň üçin arassa pagta süýümli dokma önümleri ýylylygy gowy saklaýar, arassa pagta eşikleri geýmek adamlary ýyly duýýar.

Atylylyga garşylyk: Arassa pagta matalaryň ýylylyga garşylygy gowy, 110 under-dan pes, diňe matanyň çyglylygynyň bugarmagyna sebäp bolar, süýüme zyýan bermez, şonuň üçin otag temperaturasyndaky arassa pagta matalar, geýmek, ýuwmak we boýamak hiç hili täsir etmeýär. mata, şeýlelik bilen arassa pagta matalaryň ýuwulýan we geýip bolýan öndürijiligini gowulandyrýar.

Alkali garşylygy: pagta süýüminiň aşgazana garşylygy uly, aşgar erginindäki pagta süýümi, süýüm zeper hadysasy ýüze çykmaýar, bu emläk hapalary ýuwandan, dezinfeksiýa edenden we aýrylandan soň hapalanmaga amatly, şeýle hem arassa pagta dokma boýag, çap we pagta dokamagyň has täze görnüşlerini öndürmek üçin dürli amallar.

Saglyk: pagta süýümi tebigy süýüm, esasy düzüm bölegi sellýuloza we az mukdarda mum maddasy we azot we miwe sakgyjydyr.Arassa pagta mata köp tarapdan barlandy we amal edildi.Deriniň degmegine hiç hili gyjyndyrma ýa-da ýaramaz täsir etmeýär.Adam bedeni üçin peýdaly we zyýansyz, arassaçylyk ukyby gowy.

Adetmezçilikleri: 1. Easyönekeý ýyrtyk: gyrmyzy gutarandan soň gutarmak aňsat däl.2, gysylma: pagta süýüminiň gigroskopiki güýçli ýaramaz täsiri, arassa pagta matalarynyň gysylmagy 2% -den 5% -e çenli.3, deformasiýa: pagta süýümi gözenekli we otrisatel täsiriň uly boşlugy, umumy mata ýeňil, deformasiýa aňsat eşik.Galyňlaşdyrylan bolsa, gaty görüner.

Hinguwmagyň usuly:

1 Her hili ýuwujy serişdäni ulanyp bolýar, el ýa-da maşyn bilen ýuwup bolýar, ýöne pagta süýüminiň çeýeligi pes bolany üçin, ýuwulanda güýçli süpürgiç ulanmaň, eşikleriň deformasiýasynyň öňüni almak üçin ululygyna täsir ediň;

2 Ak eşikleri ýokary temperaturada, akartma täsirine eýe bolan güýçli aşgar ýuwujy serişde bilen ýuwup bolýar.Sary der tegmillerinden gaça durmak üçin içki eşikleri gyzgyn suwa batyryp bolmaz.Beýleki reňkler sowuk suwda iň gowy ýuwulýar.Reňksiz bolmak üçin ýuwujy ýa-da akartyjy ýuwujy poroşok bilen ýuwmaň.Bölekleýin reňklenmezlik üçin göni pagta matasyna ýuwujy poroşok guýmaň.

3 Açyk reňk, ak reňk ýuwulandan 1 ~ 2 sagat soň siňdirip biler.Garaňky uzak wagtlap siňmäň, solmaz ýaly, wagtynda ýuwulmalydyr, suw bir çemçe duz goşup biler, eşikleriň ýitmegi aňsat bolmaz;

4. Gara reňkli eşikler reňklenmezlik üçin beýleki eşiklerden aýratyn ýuwulmalydyr;

5 Geýim drena wash ýuwýar, ony eplemeli, suwy uly gysyp ýa-da suwy gysmak üçin örtülen polotensa bilen, şekilli eşik geýmezlik üçin egrelenmeli däl.Gury damja dammaň, şonuň üçin eşikler guradylandan soň gaty köne bolar;

6 Hinguwlandan we suwdan soň, ýyrtyklary azaltmak üçin çalt tekiz bolmaly we gury asylmaly.Ak matadan başga, güne düşmäň, täsir etmek sebäpli pagta mata okislenmesini çaltlaşdyrmazlyk, şeýlelik bilen eşikleriň hyzmat ediş möhletini azaldyp, solmagyna we sary bolmagyna sebäp bolar, günüň guramagy bilen, maslahat berilýär. içini daşyna guradyň.


Iş wagty: Noýabr-10-2022