Suwda ereýän keşdeli pagta öndürijileri öý dokma perdesi divan krujka esbaplary üçin lomaý

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat.

Model NOOK
z1625
El bilen işlemek
Töwereginde
Goýmalar
Egin-eşik
Kategoriýalar
Nagyş dantelli
Ölçegi
Müşderiniň islegine görä islendik ululyk
Reňk
Müşderiniň islegine görä islendik reňk
Eksport bazarlary
Global
Ibermek
Howa, deňiz arkaly
Ulag bukjasy
PP sumka we eksport kartony
Spesifikasiýa
20 howly / bar
Gelip çykyşy
Hytaý Zhejiang
HS kody
5810100000
Pagta dantelli eşik nagyş nagyş esbaplaryPagta dantelli eşik nagyş nagyş esbaplaryPagta dantelli eşik nagyş nagyş esbaplary

Material Pagta
Spesifikasiýa müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli aýratynlyklary üpjün edýär
Reňk müşderiniň islegine görä islendik reňk beriň
Gaplamak stend karton ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Iň az mukdar 1000 ýad
Hünär gözegçiligi eltmezden ozal önümçilik we gözden geçirmek
Ulanylyşy moda eşikleri, toý köýnegi we agşam köýnegi, DIY esbaplary, perde, düşek we ş.m.

Nusga zarýadyNusgalary hödürläp bileris.Mugt üpjün edilen 5 howly krujka we 1 metr mata, we ýük tölemeli .lf zakaz eden bolsaňyz, nusgalaryň tölegi size gaýtarylyp bilnerMunuň artykmaçlygy bar1,24 sagat onlaýn hyzmat we çalt seslenme2, U3 üçin saýlamak üçin on müňlerçe dizaýn, Müňlerçe elýeterli inwentar önümleri çalt eltip bermek4, Professional tehnologiýa, hil gözegçiligi we gowy taýýarlanan işgär5, ýokary hilli, amatly baha we hünär önümçilik topary6 , Gaty we nepis gaplamaPagta dantelli eşik nagyş nagyş esbaplaryKompaniýanyň maglumatlaryKompaniýa: ningbo lingjie dokma kärhanasy.Umumy meseleler1-nji sorag: Maňa adiskont berip bilersiňizmi?A1: Bahasy ylalaşylýar. Size mukdarda hasaplaşyk hasaplap bileris.2-nji sorag: Näme üçin web sahypasyndaky bahaňyz hakyky bahasy bilen deň däl?A2: Web sahypasyndaky bahalar diňe bir sitata. San, maddy bahasy we walýuta hümmeti ýaly köp faktorlar baha täsir eder, şonuň üçin hakyky baha soňky tassyklamamyz bolar.3-nji sorag: iberiş bahasy näçe?A3: ippingük daşama bahasy bukjanyň agramy bilen kesgitlenýär we saýlama usullaryňyz we barjak ýeriňiz bilen baglanyşykly.4-nji sorag: Dizaýnlarymy ýasap bilersiňizmi?A4: Hawa, ösüş üçin dizaýnyňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris.5-nji sorag: Tassyklandan soň sargyt çalşyp bilerinmi?A5: edip bilmeýändigiňize gynanýarys.Sargyt önümçiligi gaýtadan işlenip bilinmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler