Biz hakda

KompaniýaMedeniýet

Topar kömegi biziň yzygiderli korporatiw medeniýetimiz, pudak tejribesini paýlaşmak, köp gezek goýberilen ýalňyşlyklardan gaça durmak, işgärler birek-birege kömek etmek, çykmak ýa-da kimdir biriniň gyssagly çözülmegi zerur, toparyň ähli agzalary bilelikde işleýärler, meseläni netijeli çözýärler, müşderilere gyssagly meseläni ýerine ýetirmäge kömek ediň.

2011-nji ýylda döredilen bu kompaniýa krujka önümlerini ösdürmäge we satmaga borçlanýar.Öz dizaýn studiýasy, nusga otagy we taýýar önüm ammary bar.Önümiň ösüş möwsüminde, üpjün etmek üçin täze matalar we esbaplar görnüşleri bar.Içerki we daşary ýurt geýim markalaryna, supermarketlere, gipermarketlere, elektron haryt markalaryna we ş.m. ABŞ-a, Europeewropa, Japanaponiýa geýim eksportyny öndürmek.2017-nji ýylda Daşary söwda satuw bölümini döretdi, Hytaýda öndürilen onlaýn satuw platformasyny açdy we daşary ýurt sergilerine işjeň gatnaşdy.Gatnaşan ýurtlaryň arasynda Bangladeş, Päkistan, Saud Arabystany, Türkiýe we beýleki ýurtlar bar.

158227547

Korporatiw taryhy

Ningbo Lingjie Tekstil Co., Ltd.

Kärhananyň medeniýeti ýokarda, birek-birege kömek etmekde toparlaýyn ruh, müşderileriň krujka önümlerine bolan dürli isleglerini kanagatlandyrmak, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmek biziň yzygiderli maksadymyzdyr.
Agzybirlik, oňyn, innowasiýa, hünärmen we täsirli.Önümleriň hili kärhananyň durmuşydyr.Gowy hyzmat, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin köprümizdir.Müşderileriň her pikiri öňe gidişligimiziň basgançagydyr, müşderileriň ynamy bolsa hereketlendiriji güýjümizdir.

Hünär hyzmaty

Bütewiligi dolandyrmak

Ajaýyp dizaýn topary

Kärhananyň hormaty

Kärhananyň abraýy: önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa eksport edilýär, daşary ýurtly müşderilere gowy hyzmat.Önümler içerki egin-eşik söwda kompaniýalaryna, oňat dizaýn ukybyna, çalt jogap tizligine, satuwdan soňky hünär hyzmatyna satylýar.

Önümiň hili kärhananyň durmuşydyr we önümi barlamak önümçiligimiziň ähli prosesini dowam etdirýär.Düwünçe mata, keşde önümçiliginiň barlagyndan başlap, taýýar önümiň reňkine deň däl, nagyşlar, gözden geçiriş, keşdeler.Önümleriň pes derejesini we ýokary hilini üpjün etmek biziň maksadymyz.

Logistikamyz tygşytly we arzan, milli uçuş çeşmelerini paýlaşmagyň esasy şäherleri, müşderileriň islegine, uçuş şertlerine wagtynda we ugurlary dogry saýlamaga esaslanyp bilner.Ningbo porty, dünýäniň köp portlaryna amatly we çalt eltip bermek hyzmatlary bilen Hytaýda ikinji orunda durýar.